Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Správce

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost Vendula Fenclová – AB pneu Fencl, IČ: 86606531, se sídlem Slivenecká 64/545, Praha 5,152 00, bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 

Rozsah zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi dobrovolně poskytnuty při vyplnění formuláře, telefonicky, mailem nebo osobně. Budeme zpracovávat především následující údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, název organizace, IP adresa.

 

Účel zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem přímého marketingu (zasílání informací o nových produktech a službách správce), k zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. a analýze Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem personalizace nabídky služeb.

 

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování je tento Váš dobrovolně udělený souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, jejichž odběr jste si přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - dále jen GDPR.

 

Doba zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 25 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

 

Odvolání souhlasu

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: prodejna@abpneu.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

Přístup k údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup Vendula Fenclová, její zaměstnanci a případně též třetí osoby - zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR. Těmito osobami jsou zejména marketingový a IT poradci. Tyto osoby budou mít přístup jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

 

Vaše práva

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 

 

Kontakt na zpracovatele

Zpracovatele můžete kontaktovat na e-mailu: prodejna@abpneu.cz či písemně na adrese sídla Slivenecká 64/545 ,Praha 5, 15200. Zpracovatel je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností zpracovatele je veškerá komunikace mezi Vámi a zpracovatelem monitorována.

 

Dobrovolnost poskytnutí

Vše osobní údaje nám poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce.

 

image
Kontakt
AB PNEU FenclSlivenecká 64/545
(pod Barrandovským sídlištěm)
152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Česká republikatel.: +420 251 810 916
mobil: +420 603 455 151